Artikel 1 – Deelname aan de wedstrijd

BelOrta, met maatschappelijke zetel gevestigd te Mechelsesteenweg 120, 2860 St-Katelijne-Waver, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0848.973.395 (“de organisator”) organiseert een wedstrijd via de Facebookpagina van BelOrta.

De wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die zijn woonplaats in België heeft en minstens 18 jaar oud is.

Uitgesloten zijn deelnemers die enige link hebben met de organisator of het organiserend bureau.

Deelname aan de wedstrijd kan via de Facebookpagina https://www.facebook.com/belor... .

Artikel 2 – Prijs

De prijs is één kist kersen. De winnaar zal ten laatste op 30 juni 2024 bekendgemaakt worden en een privébericht op Facebook ontvangen met de praktische informatie.

Als om bepaalde redenen BelOrta niet in staat is om de prijs van de wedstrijd te leveren, zal BelOrta in plaats daarvan, een vergelijkbare prijs geven met een vergelijkbare waarde als de oorspronkelijk geplande prijs.

Artikel 3 – De wedstrijd en de selectie van de winnaars

Ga naar de Facebookpagina van BelOrta https://www.facebook.com/belor....

Laat ons weten op welke datum en tijdstip jij denkt dat de eerste kersen geteeld zullen worden.

Het antwoord dat het dichtst bij de werkelijkheid ligt, wint de prijs.

De winnaar wordt gecontacteerd via een privébericht op Facebook om de prijsuitreiking praktisch te regelen. Indien de winnaar na 7 werkdagen geen gevolg heeft gegeven aan dit bericht, zal de prijs aan een andere deelnemer worden toegekend.

Er zal slechts 1 prijs worden uitgereikt voor de gehele duur van de wedstrijd.

Artikel 4 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan de wedstrijd is enkel geldig na correcte deelname op de Facebookpagina van BelOrta. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief de latere beslissingen van de organisator. Elke onvolledige of niet correcte registratie komt niet in aanmerking voor de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten.

Deelname aan de wedstrijd is niet mogelijk op enig andere manier dan degene beschreven in dit reglement. Bij verdenking van fraude door hacking of andere middelen, wordt een deelnemer uitgesloten.

Artikel 5 – Bekendmaking van de resultaten en communicatie

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen verdere correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails, telefoongesprekken, enz.). Alle bijkomende mededelingen en/of vermeldingen op de websites van de organisator gelden als punt van reglement. Tegen de beslissingen van de organisator is geen tegenspraak mogelijk.

Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag de organisator de nodige maatregelen nemen om de wedstrijd goed te laten verlopen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en Overmacht

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien ten gevolge van overmacht of elke andere onvoorzienbare gebeurtenis, de wedstrijd moet worden geannuleerd, onderbroken, uitgesteld of gewijzigd. In dat geval kan de verantwoordelijkheid van de organisator niet worden verhaald en kunnen de deelnemers op geen enkele manier aanspraak maken op een schadeloosstelling. De organisator heeft het recht om het reglement te wijzigen en dit op elk moment zonder verwittiging of motivering zijnentwege en zonder dat hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. In het geval van wijziging van het reglement, worden de deelnemers via een privébericht op Facebook op de hoogte gebracht.

De organisator sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichtingen dan ook van de organisator. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico of fouten of onderbrekingen en in het algemeen alle risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met een overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele opleiding en/of wijziging, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat zijn/haar soft- en hardware voldoende beschermd zijn en goed functioneert. De organisator draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid.

Facebook is niet geassocieerd met of verantwoordelijk voor deze wedstrijd.

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens

Door op de Facebookpagina van BelOrta deel te nemen, staat de deelnemer toe dat BelOrta:

  • Toegang heeft tot de volgende informatie : Naam en voornaam, taal, geboortedatum, E- mailadres en adres
  • Toegang heeft tot zijn /haar lP-adres
  • Hem of haar elektronische berichten zendt in verband met deze actie

Deze gegevens worden gelogd en zullen enkel gebruikt worden om de winnaar van deze actie te contacteren.

Conform de regels bepaald in de wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van het privé- leven en de verwerking van persoonsgegevens, en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens, informeert BelOrta de deelnemers dat hun persoonlijke gegevens in een databank (dewelke enkel op het Europese grondgebied gehanteerd zal worden) worden opgenomen. Deze databank is eigendom van BelOrta, die hier instaat als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens. De persoonsgegevens van de deelnemer worden gebruikt voor het beheer van deze wedstrijd en voor direct-marketingacties indien de deelnemer daarmee heeft ingestemd. De deelnemer kan zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. De persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen.

De deelnemers hebben het recht van inzage, op rectificatie, op gegevenswissing, op beperking van de verwerking, op overdraagbaarheid en van bezwaar dat zij kunnen uitoefenen, door te schrijven naar BelOrta, Mechelsesteenweg 120, 2860 St-Katelijne-Waver, België. De privacy policy van BelOrta kan geraadpleegd worden via https://belorta.be/privacy-policy.