Reductie klimaat-impact en energiebesparing

De activiteiten van BelOrta hebben een sterk verschillende energiebehoefte.

De koelinstallaties voor de korte termijn bewaring (aanvoer-verkoop) en lange termijn bewaring (UltraLowOxygen bewaring voor hardfruit, witloofwortels en aardbeiplanten) nemen het overgrote deel van het elektriciteitsverbruik voor hun rekening.

Voor de logistieke activiteiten is er voornamelijk een elektrisch verbruik via de batterijen van de heftrucks en elektrische transpaletten. Dit verbruik is eerder beperkt ten opzichte van de energie die nodig is voor de koelfaciliteiten.

BelOrta wekt een aanzienlijk deel van de nodige elektriciteit op duurzame wijze op via fotovoltaïsche zonnepanelen (PV). Het totale vermogen aan PV-installaties op de diverse sites van BelOrta bedraagt 6.200 kWp. Deze installaties leveren jaarlijks ongeveer 5.600.000 kWh elektriciteit.

De totale productie van de PV-panelen komt overeen met ongeveer 16 % van het totale elektriciteitsverbruik van BelOrta. 82 % van deze productie wordt onmiddellijk verbruikt op de sites zelf.

BelOrta zoekt naar mogelijkheden om de hernieuwbare energieproductie uit te breiden onder andere met windenergie.

Ook voor de verwarming van de loodsen en de kantoren trof BelOrta verschillende duurzame maatregelen. In de meest recent gebouwde loodsen waar ook koeling aanwezig is, wordt de via deze koeling afgevoerde warmte gerecupereerd voor de verwarming van de kantoren en bewaarcellen met een hogere temperatuur. Een deel van de kantoren wordt verwarmd met warmtepompen. Tot slot worden de gasverwarmingsbranders op de verschillende sites stap voor stap vervangen door hogerendementstoestellen.

BelOrta heeft dus al heel wat maatregelen genomen om een reductie van de CO2-emissie te bekomen. De komende jaren zal BelOrta inzetten op een verdere reductie met wetenschappelijk ondersteunde doelstellingen of science based targets opgenomen in een reductieplan.

De science-based targets van BelOrta zijn in overeenstemming zijn met de meest recente klimaatwetenschap voor het bereiken van de doelstelling van het Parijsakkoord - de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau.

De verbintenis van BelOrta tot science-based targets te stellen is in september 2022 officieel goedgekeurd door de SBTi en staat nu op SBTi’s target dashboard.

Bekijk het BelOrta carbon reduction plan
O4 A2761

Transportoptimalisatie

Duurzaam transport is een ruim begrip. Het gaat zowel over het zo efficiënt mogelijk gebruiken van het beschikbaar laadvolume van onze vrachtwagens en over energiezuinigheid, als over het voldoen aan de regelgeving en over de correcte communicatie tussen alle betrokken partijen. Met correcte afspraken, een vlotte communicatie met de transporteurs en temperatuurmonitoring tijdens het transport zetten we maximaal in op het behoud van de kwaliteit van het vervoerde product.

O4 A2900

Het hele coöperatieve model van de veiling is erop gericht groenten en fruit te bundelen en zo transport te reduceren. Enerzijds kunnen producenten groenten en fruit afzetten op de voor hen dichtstbijzijnde veilingsite. Deze producten worden nadien geconsolideerd getransporteerd naar de verkoopsite.

Anderzijds zorgt het gegroepeerde aanbod op de BelOrta sites ervoor dat klanten al hun groenten en fruit op één locatie bij BelOrta kunnen ophalen en bijgevolg niet moeten rondrijden om hun producten te verzamelen. Tot slot biedt BelOrta afnemers de mogelijkheid om grote uniforme volumes bij producenten op het bedrijf op te halen, waardoor het aantal gereden kilometers voor deze producten daalt.

Integratie sites in de omgeving

Onze sites proberen we in hun omgeving te integreren. Vaak liggen ze in een bedrijventerrein waar de integratie in de omgeving op een grotere schaal aangepakt wordt. Soms gaat het ook om geïsoleerde industriezones waar BelOrta zelf zorgt voor de nodige groenaanleg en linken met de omgeving.

In Sint-Katelijne-Waver ligt een groene buffer rond het terrein, op een natuurvriendelijke manier onderhouden. Taluds beperken tevens de hinder voor de omwonenden. Niet gebruikte terreinen worden extensief onderhouden met bv. houtkanten of een bloemenweide met een gunstige invloed op de soortenrijkdom van zowel fauna als flora. Waterelementen (bassin regenwater, wadi, infiltratiezones) zorgen voor extra natuurlijk evenwicht. Ook op de overige sites werden groene buffers en zones aangebracht rond terreinen en loodsen.

Tegengaan voedselverlies en verantwoord afvalbeheer

We stellen alles in het werk om zo weinig mogelijk product verloren te laten gaan en het verkocht volume zo hoog mogelijk te houden (98,8%). De kleine hoeveelheid onverkochte producten gaan naar sociale instellingen (0,2%) of landbouwers (1-2%).

Bewaring bij aangepaste temperaturen zorgt ervoor dat er geen kwaliteitsverlies is tussen aanvoer door de producenten en aflevering aan de BelOrta-klanten. Het centraliseren van de bewaring in de koelcomplexen van BelOrta biedt een meerwaarde voor de producenten:

  • Producenten moeten minder investeren in eigen koelinstallaties
  • Grote koelcomplexen zijn energiezuiniger
  • De gebruikte koelgassen in de koelinstallaties van BelOrta zijn milieuvriendelijk en beïnvloeden de klimaatopwarming niet
  • De koelcellen kunnen tijdens een zelfde jaar voor verschillende doeleinden gebruikt worden, bv. bewaring van witloofwortels, plantmateriaal aardbeien en frambozen, prei, kolen, …

De bewaring van uitgangsmateriaal van aardbeiplanten, frambozenplanten of witloofwortels zorgt voor een oogstspreiding, waardoor producten als aardbeien en witloof (bijna) jaarrond geteeld, geoogst en verkocht kunnen worden. De bewaring gebeurt in koelcellen die op andere tijdstippen in het jaar ook voor andere doeleindes gebruikt worden (bv. bewaring hardfruit). Hierdoor wordt de koelinfrastructuur efficiënter benut.


O4 A3345

Bij BelOrta is er voor elk stuk fruit en voor alle groenten een plaats

BelOrta is een coöperatie van en voor telers. Het ontstaan van een veiling is dan ook het samenwerken van telers die samen naar de markt gaan.

Telers telen met hart en ziel product maar ze zijn steeds afhankelijk van de natuur. Bij te koude, te warme, te natte, te droge, … omstandigheden is het niet altijd mogelijk om enkel perfect gevormde groenten of fruit af te leveren.

Daarom zoekt BelOrta voor elke groente of fruit een afzetmarkt. Niet enkel de tomaat, die voldoet aan de specificaties van het warenhuis wordt bij BelOrta verhandeld. BelOrta telt een groot en divers kopersbestand waardoor alles een plaats kan vinden op de markt. Zowel de perfecte producten, als iets minder mooi gevormde, kleinere of grotere producten vinden bij BelOrta hun koper. Er zijn kopers die product voor de verse markt aankopen, maar eveneens zijn er kopers die product gaan versnijden of verwerken.

Afvalbeleid

Bij BelOrta streven we naar een duurzaam afvalbeleid en leggen we de focus op het inzamelen, het sorteren en het recycleren van afval.

Voor de inzameling van afval doen wij in eerste instantie beroep op onze werknemers om de verschillende vrijgekomen afvalstromen correct te sorteren. Voor de afvoer en recyclage van de verschillende afvalstromen, werken wij samen met verscheidene partners die elk hun specialiteit hebben inzake het omgaan en verwerken van afval. Waar mogelijk, zetten we in op de recyclage van de afvalstromen en hanteren we een circulaire aanpak.

Duurzame verpakking

Groenten en fruit zijn verse producten die sterk verschillen qua vorm, vochtigheidsgraad en kwetsbaarheid. Ze worden met de grootste zorg lokaal geteeld. Om de kwaliteitsproducten vervolgens op de beste manier bij de eindconsument te brengen, is de verpakking van primordiaal belang.

Verpakkingen hebben heel wat functies te vervullen. Op de eerste plaats moeten verpakkingen voldoende bescherming bieden tijdens transport. Het gaat hierbij zowel over trillingen, schokken en vallen, als het opvangen van temperatuurschommelingen.

Daarnaast is het voor de logistieke verwerking van groenten en fruit niet onbelangrijk dat de verpakkingen stapelbaar, licht en stevig zijn. Verder moeten ze condensbestendig zijn. Uiteraard is het ook belangrijk om na te gaan of de gebruikte verpakkingsmaterialen wel degelijk geschikt zijn voor voedingscontact. En ten slotte is het voor consumentenverpakkingen enorm belangrijk dat ze het verpakte product aanprijzen, de consument de nodige info verschaffen en duurzaam zijn.

O4 A2915

BelOrta waakt continu over de juiste samenstelling van de dozen. Om de stevigheid tijdens het transport te waarborgen, moeten onze verpakkingen aan bepaalde specificaties voldoen. Net zoals bij de kwaliteit en versheid van onze groenten en fruit, werkt BelOrta ook bij verpakkingen en inpakmaterialen volgens de allerhoogste standaarden. In geval van twijfel of als random steekproef doet BelOrta een beroep op het Belgisch Verpakkingsinstituut (IBE-BVI). Het instituut beschikt, naast een info- en trainingscenter, immers ook over een goed uitgerust testlaboratorium. Daar testen ze zowel individuele materialen en verpakkingen maar ook volledig gepalletiseerde ladingen. Aan de hand van simulaties wordt nagegaan welke invloed transport, temperatuur en vocht hebben op de verpakking. Bovendien kan het IBE-BVI ook de sterkte van materialen bepalen, karakteristieke eigenschappen in kaart brengen, nagaan of wrijving tijdens transport invloed heeft op o.a. geprinte materialen, …. De mogelijkheden zijn dus heel uitgebreid. Deze informatie is van groot belang voor BelOrta als objectieve evaluatie van de verschillende leveranciers en aanbieders.

We streven er actief naar om onze verpakkingen circulair te maken. Meer specifiek werken we op drie gebieden:

  • Reuse– we maximaliseren herbruikbare verpakkingen in onze supply chain. 2/3 van onze verpakkingen zijn herbruikbaar (EPS en IFCO).
  • Reduce – we gebruiken minder of dunnere verpakkingen, zonder afbreuk te doen aan de sterkte en beschermende mogelijkheden van onze verpakkingen. Dit is belangrijk omdat de wereldwijde milieu-impact van voedselverlies groter is dan die van verpakkingen.
  • Recycle – we streven ernaar om het gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen te maximaliseren en plastic te vermijden, waarbij we zoveel mogelijk kiezen voor gerecycleerde en recycleerbare materialen (voornamelijk karton).
O4 A2934

Meteen in de juiste eindverpakking

Producten die reeds aangevoerd werden op de veiling worden verhandeld onder het systeem van dagverkoop. Bij voorverkoop worden producten verkocht die nog geoogst of gesorteerd moeten worden. Deze worden daarop de volgende dag (of – indien gewenst – later) direct na het oogsten aangeleverd. Dankzij deze werkwijze kunnen producten meteen in de juiste eindverpakking geoogst worden door de teler. Zo vermijden we eventuele omverpakking, hetwelk ten goede komt aan de kwaliteit van onze groenten en fruit.

Spaarzaam met water

De hoeveelheid water die BelOrta voor operationele doeleinden nodig heeft, is eerder beperkt. Enkel de watergekoelde condensors van koelinstallaties vereisen aanzienlijke watervolumes. Voor deze condensors gebruiken we zoveel mogelijk opgevangen regenwater aangevuld met leiding- of grondwater. Bij de sorteerinstallaties van hardfruit in Borgloon en Fernelmont, beheerd door dochteronderneming Sort&Pak, moet beantwoord worden aan de voedselveiligheidsrichtlijnen. Daarom kunnen we momenteel enkel grondwater en leidingwater gebruiken voor deze installaties.

Omwille van de grote bebouwde en verharde oppervlaktes neemt BelOrta ook maatregelen om het verzamelde regenwater voldoende te laten infiltreren. Hiervoor legden we verschillende infiltratiebekkens en wadi’s (bufferingsvoorziening, gevuld met hemelwater) aan. Bij nieuwbouwprojecten zoals Veiling Zuid (site Sint-Katelijne-Waver) en de leeggoedloods van Boeshoven (site Borgloon) vangen we het regenwater op en gebruiken we het maximaal voor toepassingen die zich daartoe lenen, zoals sanitaire voorzieningen en reiniging van de vloer. Leidingwater wordt beschouwd als het meest duurzame drinkwater. Daarom schakelden we op verschillende locaties binnen BelOrta over op waterkoelers die aangesloten zijn op de waterleiding.

Nuttig gebruik van regenwater

Een groot deel van het regenwater dat op onze loodsen valt, vangen we op. Dit water gebruiken we voor diverse nuttige toepassingen: als koelwater voor condensors, voor reiniging en voor sanitair. Een groot volume wordt ook afgenomen door huurders van onze loodsen, zoals de kistenwasserij van EuroPool Systems of zusterfirma Sort&Pak.

BelOrta stelt het overtollige regenwater opgevangen in het regenwaterbassin van de site SKW ter beschikking voor irrigatie. Geïnteresseerde producenten kunnen bij droogte water ophalen. Om dit kenbaar te maken, zijn we opgenomen in de databank van WaterRadar.be.

Bekijk het volledige duurzaamheidsrapport