uitgavedatum: 08/09/2023

1. Algemeen

1.1. Onverminderd de toepasselijkheid van schriftelijk toe te stane bijzondere voorwaarden die voorrang hebben op onderhavige algemene voorwaarden, zijn laatstgenoemde van toepassing behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen afwijkingen en bij voorrang op voorwaarden opgenomen in alle latere documenten van klanten van de veiling.

1.2. Door op de veiling te kopen aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden en verzaakt hij uitdrukkelijk aan zijn algemene voorwaarden. Het feit dat deze algemene voorwaarden niet in de werkelijke moedertaal van de koper zijn gesteld doet hieraan geen afbreuk.

1.3. De nietigverklaring door de rechtbank van één van hierna volgende bedingen doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2. Totstandkoming

2.1. Handelstransacties binnen de veiling zijn enkel toegelaten voor producten die afkomstig zijn van de veiling. Voor producten, die niet afkomstig zijn van de veiling, draagt de veiling geen enkele aansprakelijkheid.
2.2. Alle aankopen zullen uitsluitend gebeuren na toekenning van een kopernummer. De klant-koper koopt op het nummer en op de plaats hem door de directie van de veiling meegedeeld en aangeduid. Hij mag zonder toelating van de directie geen waren kopen of verkopen op een ander nummer of op een andere plaats, ook niet op het veilingterrein of in de loodsen, Bij de klokafdruk wordt het identificatienummer getoond en geregistreerd op alle documenten. Dit is een voldoende bewijs voor de totstandkoming van de koop. De veiling draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele misbruiken van het nummer en/of badge.

2.3. De pro-forma afgeleverde documenten zijn enkel ten titel van informatie en kunnen geen bewijs vormen tegen definitieve documenten.

2.4. De verkoopdagen en -uren, evenals mogelijke wijzigingen, worden tijdig bekendgemaakt.

2.5. De GLOBAL-GAP-nummer (GGN) en de GLOBAL-GAP-status van de betreffende producent(en) worden niet steeds vermeld op de handelsdocumenten. Indien producten in de kwaliteitsomschrijving aangeduid staan met ‘EG’, ‘FG’ of ‘GG’, is de status van deze producten gegarandeerd GLOBAL-GAP-gecertificeerd.

2.6. Het Chain of Custody (CoC) nummer van BelOrta cv is 4049929468009.

3. Levering - Aanvaarding

3.1. De waren zijn geleverd en aanvaard bij het neerzetten van de goederen in de laadzones, de kopermodules en/of op de laadkaaien van de veiling waardoor meteen elk risico overgaat op de koper. Vanaf dit moment is de koper verantwoordelijk voor het behoud van de koudeketen. Zelfs franco FOB of CIF verzonden, reizen de waren op risico van de koper. Bij de aflevering van de waren door de producent zal de koper of zijn afgevaardigde aanwezig zijn aan de wagen om de waren in ontvangst te nemen en ze na te kijken voor wat betreft de kwaliteit, hoeveelheden en prijs. De koper of zijn afgevaardigde zal het afleveringsbewijs voorgelegd door de producent tekenen voor akkoord. In geval de waren niet voldoen aan het gekochte staal, zal hij onmiddellijk klacht indienen bij de keurder of bij de directie, Na ondertekening van het borderel door de koper of zijn afgevaardigde, of bij afwezigheid van dezen, door een personeelslid van de veiling, of na het opladen van de gekochte waren, worden geen klachten meer aanvaard.

3.2. De veiling is niet aansprakelijk voor storingen die zich voordoen bij de levering ten gevolge van omstandigheden die worden beschouwd als overmacht zoals algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, onlusten, ongevallen, machinebreuk, overstromingen, enz... Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

4. Betalingen

4.1. Alle betalingen geschieden in euro of in de munt voorzien in de overeenkomst. Eventuele kosten verbonden aan de aankopen worden gefactureerd volgens het tarief vermeld op de factuur.

4.2. Mits de koper in een afzonderlijk document aangeeft dat de goederen bestemd zijn voor grensoverschrijdende leveringen worden zij gefactureerd met vrijstelling van BTW op voorwaarde dat de koper alle medewerking verleent voor het bewijs van deze levering en onder voorbehoud dat dit door de BTW-administratie wordt aanvaard. Bij gebreke hiervan behoudt de veiling zich het recht voor om de BTW aan de koper te factureren.

4.3. De factuur is betaalbaar op de zetel van de veiling. Er wordt daarvan niet afgeweken wanneer de veiling wissels op kopers trekt of effecten in betaling ontvangt.

4.4. Behoudens andersluidende overeenkomst of vermelding op factuur zijn onze facturen onmiddellijk bij hun ontvangst contant betaalbaar. Zij zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een wekelijkse intrest opbrengen van 0,20 % op het volledige verschuldigde bedrag, waarbij iedere begonnen week voor een volledige wordt aangerekend.

4.5. Bovendien wordt in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag en na vergeefse ingebrekestelling ten titel van forfaitaire en onverminderde schadevergoeding wegens de administratieve en invorderingskosten, het schuldsaldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15 % met een minimum van 70 euro en een maximum van 25.000 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, onverminderd hogere schadevergoeding waarvan de veiling het bewijs voorbehoudt.

4.6. In geval van niet betaling op de vervaldag van uitstaande vorderingen behoudt de veiling zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op de debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren of minstens op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd. Dit recht geldt zelfs wanneer de koper de opgeschorte levering reeds heeft betaald.

5. Eigendomsvoorbehoud

De veiling blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen door de koper.

6. Schuldvergelijking

De veiling heeft steeds het recht om schuldvorderingen tegenover de koper te compenseren met eventuele vorderingen van de koper ten hare opzichte. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de veiling kan de koper evenwel geen enkele schuldvergelijking inroepen, welke ook de rechten of vorderingen zijn op basis waarvan de koper schuldvergelijking wil doen gelden.

7. Waarborg - Klachten

7.1. Alle goederen zijn vooraf gekeurd. De geldende voorschriften en normen voor de keuring zijn ter inzage bij de veiling. De goederen dienen voor de totstandkoming van de koop nagezien te worden door de koper. Door de totstandkoming van de koop aanvaardt de koper eveneens de keuring.

7.2. Voor gebreken die betrekking hebben op de geleverde kwaliteit, hoeveelheid en prijs zal de veiling niet meer kunnen aangesproken worden nadat de goederen geleverd werden zoals in deze voorwaarden bepaald.

7.3. Klachten voor zichtbare gebreken zijn slechts ontvankelijk tot op het ogenblik van het verlaten van de laadbruggen of loodsen.

7.4. Klachten nopens verborgen gebreken worden slechts aanvaard voor zover zij binnen de 48 uur na de vaststelling van dit gebrek, schriftelijk worden meegedeeld aan de veiling en voor zover de goederen op een normale manier werden verhandeld en gestockeerd tot op het ogenblik dat een tegensprekelijke controle van de klacht kan gebeuren.

7.5. Bij klachten moet op straffe van ontvankelijkheid steeds opgave worden gedaan van het producentnummer zoals vermeld op het inpak- of verpakkingsmateriaal samen met de reden van de klacht en de datum van aankoop.

7.6. De waarborg van de veiling behelst enkel de vervanging van de aangekochte goederen door ter beschikkingstelling op de veiling binnen een korte termijn van eenzelfde hoeveelheid en kwaliteit. In geen geval behelst de waarborg van de veiling de teruggave van de prijs. De veiling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade.

7.7. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Klachten die betrekking hebben op de inhoud van een factuur schorsen de betalingstermijn niet.

8. Conventionele inpandgeving

Partijen komen eveneens uitdrukkelijk overeen dat alle leveringen een geheel vormen en als zodanig dienen als pand voor de betaling van alle schulden ingevolge deze leveringen, ook deze met betrekking tot andere leveringen dan deze die het voorwerp uitmaken van huidig factuur.

9. Financiële waarborgen

Tot waarborg van de goede uitvoering van zijn verbintenissen geeft de koper aan de veiling een geldsom in pand, waarvan de omvang voor iedere koper afzonderlijk bepaald wordt door de directie. Deze waarborgsom brengt de koper geen intrest op. De veiling behoudt zich het recht voor om deze waarborg aan te passen indien zij dit nodig acht, zelfs na de levering van de goederen, indien na het totstandkomen van de koop doch vóór de integrale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en onder meer in volgende gevallen: de weigering bij een kredietverzekering, het vragen van betalingsfaciliteiten, protest, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag bij de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in betaling aan de RSZ, BTW, enz... Hiervoor is geen voorafgaandelijke ingebrekestelling van de koper vereist. De in dit artikel vermelde opsomming is exemplatief en niet beperkend.

10. Verpakking - Misbruik - Waarborg

10.1. De goederen zijn bij levering verpakt in het oorspronkelijk inpakgoed - kisten, pallets en verpakkingsmateriaal - eigendom van de veiling, en dat een merkteken draagt dat enkel voor de oorspronkelijke verpakte goederen geldt.

10.2. De kisten, pallets en verpakkingsmateriaal mogen zonder toestemming van de veiling niet door de producent of koper worden gekopieerd, nagebootst, vermenigvuldigd, verhuurd, verkocht, uitgeleend, doorgegeven aan of ter beschikking gesteld aan derden.

10.3. Het inpakmateriaal voorzien van een gedeponeerd merk van de vennootschap en/of van het merk “BelOrta” of van de gemeenschappelijke merken van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties “V.B.T.” en van de "VBT Kistenpool" of van het gemeenschappelijk merk “Flandria”, mag enkel voor volgende doeleinden gebruikt worden:

A. Wat de producent-vennoten betreft:

Enerzijds voor afname op de veiling met het oog op de aanvoer van land-en tuinbouwproducten en anderzijds voor de aanvoer zelf van hun producten naar de veiling.

B. Voor wat de koper betreft:

Voor de verpakking voor eenmalig en meermalig gebruik voor de aankoop bij de veiling en voor de verdere verhandeling van de in de verpakking gekochte koopwaar tot aan de verbruiker, op voorwaarde dat de verhandelde koopwaar bij de veiling gekocht werd in de verpakking, en voor de verpakking voor meermalig gebruik eveneens voor de teruglevering van de verpakking aan de veiling. De kisten mogen door de koper niet ter beschikking gesteld worden van de producent, en niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor de verpakking en verhandeling tot aan de verbruiker van de aangekochte waren op de veiling.

Elk ander gebruik van inpakmateriaal wordt als misbruik beschouwd. Elk regelmatig vastgesteld misbruik wordt gesanctioneerd door de betaling van een geldboete, forfaitair vastgesteld op 15 euro per misbruikte kist. Het misbruik mag bewezen worden met alle middelen van recht. Zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de eventuele andere regelmatige gedane vaststellingen zal een door een gerechtsdeurwaarder opgemaakte vaststelling gelden als voldoende bewijs van misbruik.

10.4. De kisten en pallets moeten na gebruik in goede staat, niet bevuild noch beschadigd onmiddellijk opnieuw ter beschikking gesteld worden van de veiling.

10.5. De producenten en de kopers betalen voor het gebruik van het inpakgoed een waarborgsom zoals vermeld op de voorzijde van de afrekening en de facturen. Het inpakgoed wordt teruggenomen door de veiling aan de waarborgsom zoals vermeld op de voorzijde van de afrekening en facturen. Deze waarborgsom wordt enkel terugbetaald voor zover het inpakgoed uiterlijk binnen de vijftien dagen na aankoop op de veiling wordt ingeleverd bij de veiling in de in punt 10.4. vermelde staat. Bij gebreke hiervan wordt een maandelijkse aftrek gedaan op de waarborgsom van 0,01 euro per stuk inpakgoed, onverminderd het recht van de veiling om na één maand de waarborgsom als onherroepelijk en door haar als definitief verworven te beschouwen. Voor speciale gevallen, zoals verzending naar het buitenland, kunnen door de directie schriftelijke afwijkingen op de inleveringstermijn worden toegestaan. De koper mag niet meer inpakgoed inleveren en de veiling dient in geen geval meer inpakgoed terug te nemen dan het aantal kisten en pallets zoals blijkt uit het op de factuur vermelde uitstaand bedrag van de waarborgsom.

10.6. Klanten hebben niet het recht de GlobalGapNummer (GGN) van de producenten te misbruiken. Klanten dienen zich te bedienen van de beste praktijken voor traceerbaarheid en etikettering.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De veiling draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welke schade ten gevolge van of veroorzaakt door producten of voorwerpen van producenten, kopers of derden die zich al dan niet rechtmatig op de veilingterreinen bevinden.

11.2. De koper mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de veiling geen gekochte waar, vrachtwagens, personenwagens, transport- of ander materiaal, evenals inpakgoed met een gedeponeerd merk van de vennootschap en/of van het merk “BelOrta” of van de gemeenschappelijke merken van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties “V.B.T.” en van de "VBT Kistenpool" of van het gemeenschappelijk merk “Flandria”, en producten of inpakgoed van derden verhandelen of achterlaten op het veilingterrein of in de loodsen buiten de uren van verkoop van de veiling. Het is eveneens verboden om inpakgoed van derden of inpakgoed zonder gedeponeerd merk van de vennootschap of van de gemeenschappelijke merken van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties “V.B.T.” en van de "VBT Kistenpool" of van het gemeenschappelijk merk “Flandria”, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de veiling op het veilingterrein of in de loodsen binnen te brengen of achter te laten.

11.3. De huurder van een overdekte standplaats of een loods dient zijn waren te verzekeren tegen huur- of gebruiksgevaar van het door hem in huur of gebruik genomen gedeelte van het gebouw en tegen zijn buren. De huurder verklaart eveneens af te zien van alle verhaal tegenover de eigenaar van het gebouw (BW art. 1721 aI. 2.).

12. Oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen

De veiling is een erkende producentenorganisatie die de beschermingsregels van de wet van 28 november 2021 betreffende oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen geniet. (Titel 4, Hoofdstuk 2, afdeling 4 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht)

13. Privacy

13.1. De koper verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende reglementering. Indien de koper in kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers, aangestelden of derden meedeelt waakt de koper erover dat deze gegevens verkregen en overgemaakt werden in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

13.2. BelOrta verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring en de hierboven vermelde geldende reglementering.

14. Plaats van uitvoering en toepasselijk recht

14.1. De plaats voor de uitvoering van de overeenkomst is de plaats van de zetel van de veiling. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst.

14.2. Bij deze verklaren de partijen en Haagse Conventie van 15-06-1955 inzake de op de Internationale Koop van Roerende lichamelijke Zaken toepasselijke wet evenals het verdrag van 01-06-1964 houdende een eenvormige wet inzake Internationale Koop van Lichamelijke roerende zaken (L.u.v.i.), niet toepasselijk.

15. Bevoegde rechtbanken

15.1. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten met de veiling behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen. Het trekken van wissels op de koper, het aanvaarden van effecten in betaling of het verlenen van termijnen van betaling, kan niet ingeroepen worden als een afwijking van deze bepaling of als schuldvermenging.

15.2. De veiling behoudt zich het recht voor afstand te doen van deze rechtsmacht toekennende clausule, zonder aan de overige voorwaarden te verzaken.